PMI Albania eshte nje oganizate OJF ,pra nje organizate jo fitim prurese, ajo vjen si dege e PMI International dhe eshte e interesuar ne
zhvillimin e qendrueshem te biznesit te vogel dhe te mesem ne Shqiperi. Objektivat e PMI jane te organizoje sa me shume seminare me qellim rritjen
e nivelit te mendimit dhe eficenses per nje mbarvajtje te qendrueshme te biznesit.
Ne bashkepunim me PMI international te krijoje rruge te reja per investimin e Kompanive te huaja ne Shqiperi.